การป้องกัน-กำจัดแมลงสาบ

1.การควบคุมโดยวิธีการสุขาภิบาลและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (sanitation and environmental
management)โดยใช้หลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
2. การควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control) เช่น การใช้กับดัก เป็นต้น
3. การควบคุมโดยวิธีกายภาพ (physical control) เช่น การตรวจสอบสินค้า วัสดุสิ่งของ และการใช้เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น
4. การควบคุมโดยใช้สารเคมี (chemical control) การควบคุมแมลงสาบโดยใช้สารเคมีนั้นเป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในบรรดาวิธีการทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ให้ผลเร็วและมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์และสารเคมีให้เลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบของเหลว หมอกควันสเปรย์อัดก๊าซ ฝุ่นหรือผง การใช้เหยื่อพิษ เป็นต้น